ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยครูโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๒