ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562