ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562