ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒