ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววรัญญา  พละคช ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางจันทร์ทิพย์  จุลศักดิ์  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว31284
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

นางชฎากาญจน์  ชูโสด  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชุด Travelling Through ASEAN 
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

นางปริตตา  ลีละวัฒน์  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง  
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3
รหัสวิชา ญ 33205 ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ