ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนงค์เยาว์  สินลี่  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงาน
ชุดการสอนคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 การบวกและการลบพหุนาม