ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกวี   เชื้อชมสุข  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2