ข่าวประชาสัมพันธ์

นางช่อแก้ว  จุลนวล  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5