ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปดิวรัดา  ณ อุบล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

     เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ