ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนิตยา  วัฒนกิจ  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง  
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว21102
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ