ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปริตตา  ลีละวัฒน์  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง  
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3
รหัสวิชา ญ 33205 ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ