ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชฎากาญจน์  ชูโสด  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชุด Travelling Through ASEAN 
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4