ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจันทร์ทิพย์  จุลศักดิ์  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว31284
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12