ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววรัญญา  พละคช ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2