ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/7
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ASEAN TOUR)
สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐสิงคโปร์ (EP)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย-สิงคโปร์ (SMTP) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)