📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๕ ธั นวาคม ๒๕๖๒
ครูและนักเรียน จํานวน ๘๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน Historical Tour
ณ ภาคกลางและภาคเหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย-สิงคโปร์ (SMTP) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)