ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน (ASEAN TOUR) M.๒ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (EP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)