ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (SMTP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)