ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ภาคกลาง-ภาคเหนือ
(Historical Tour) มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)