ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)