ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย-สิงคโปร์ (SMTP) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)