ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ที่ 234/2560

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560