ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  2561