📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน
โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) แผนการเรียนวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ

   วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562   

- หลักฐานที่ใช้ในการสอบ คือ ใบสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน
                                         หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกา ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ
                                         และยางลบเท่านั้น

 **เวลา 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกัน เพื่อรับฟังคำชี้แจง  
    ณ หอประชุมลานเข้าแถว**  

รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.4
ดาวน์โหลดรายชื่อ | ตรวจสอบออนไลน์ คลิกที่นี่
รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น ม.4
ดาวน์โหลดรายชื่อ | ตรวจสอบออนไลน์ คลิกที่นี่
รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ชั้น ม.4
ดาวน์โหลดรายชื่อ | ตรวจสอบออนไลน์ คลิกที่นี่
รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ชั้น ม.4
ดาวน์โหลดรายชื่อ | ตรวจสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

 การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 
* อัพเดท 13 กุมภาพันธ์ 2562 *