ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายชนน อิสระวัฒนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ENGLISH PROGRAM
ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาวิทยาศาสตร์
ในการแข่งขัน International mathematics and science olympiad ครั้งที่ 15 (IMSO 2015)

Training on Teaching Media Production for the subject english for communication
September 8 - 10, 2015

Photo Gallery

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือส่ง การสอบแข่งขันวัดความรู้   ดาวน์โหลดใบสมัคร

ารางการติว ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลด