ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงผลงานนักเรียนโครงการทักษะชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป์
Skills of life Show ครั้งที่ 1
หลักสูตร EP/SMTP
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช

 

คณะผู้บริหาร เบญจองค์กรและคณะครูโรงเรียน
เบญจมราชูทิศร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ได้ทำ
ชื่อเสียงระดับนานาชาติให้แก่โรงเรียน ในการแข่งขัน
กีฬา “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2558 
ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2558 
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ในรูปแบบพิธีการลอดซุ้มธงขาว-แดง เพื่อประกาศกิตติคุณ
 ของนักเรียน คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครอบครัวและวงศ์ตระกูล 
ผลการแข่งขันนักกีฬาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวเกลียวพันธ์ ด้วงใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนัก

2. นายนิติพล เพชรคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน กีฬาทุ่มน้ำหนัก

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
"นครศรีธรรมราชเกมส์"
จากอำเภอท่าศาลาไปยังอำเภอร่อนพิบูลย์
ในวันที่ 8 มกราคม 2559

ชมภาพบรรยากาศ