ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เป็นประธานในการวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

ชมภาพบรรยากาศ

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

ประกาศจาก กลุ่มบริหารงานวิชาการ แนวปฏิบัติของนักเรียนในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติ คาบที่ 1-2  พบครูที่ปรึกษา -	รับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 -	รับตารางเรียนภาคเรียนที่2/2558 -	ชำระเงินบำรุงการศึกษา -	รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน คาบที่ 3    เรียนตามปกติ        หมายเหตุ การแต่งกายของนักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนทุกคน

ตารางนักเรียนพบครูที่ปรึกษา
ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558