ข่าวประชาสัมพันธ์

     ผู้บริหาร คณะเบญจองค์กร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหอประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ 3 มกราคม 2562

 

- หนังสือราชการ

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ

- ตารางสอบ Pre O-net

- อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ 

ให้นักเรียน ชั้น ม.3 และม. 6 เข้าแถว ณ หอประชุมลานเข้าแถว เวลา 07.30 น. เพื่อรับฟังรายละเอียดในการสอบ