📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 

     ผู้บริหาร คณะเบญจองค์กร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหอประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ 3 มกราคม 2562