ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

               แบบฝึกการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน                
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อประเมินรับรางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตามเกณฑ์
OBECQA
 

เขียนโดย
ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คำด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลุ่มภาค 4 (ภาคใต้)