📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- หนังสือราชการ

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ

- ตารางสอบ Pre O-net

- อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ 

ให้นักเรียน ชั้น ม.3 และม. 6 เข้าแถว ณ หอประชุมลานเข้าแถว เวลา 07.30 น. เพื่อรับฟังรายละเอียดในการสอบ

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

 อัพเดท 3 พฤศจิกายน 2561