ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติของครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
วันอังคารที่15พฤษภาคม 2561
(ใช้ตารางเรียนที่1 คาบละ 50 นาที เริ่มเรียนในคาบที่3 เวลา 09.50 น.)
*นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน*

*คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่*

รายชื่อนักเรียนโครงการ EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561