ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศเป็นสนามสอบ GAT/PAT
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ม.1, ม.2, ม.3 ( สอบ ; 19 - 21 ก.พ.61)
ม.4, ม.6 ( สอบ 19 - 22 ก.พ.61)
ม.5 (สอบ 20 - 23 ก.พ. 61)
** วันที่ 19 ก.พ. 61 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม**