📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

               แบบฝึกการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน                
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อประเมินรับรางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตามเกณฑ์
OBECQA
 

เขียนโดย
ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คำด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลุ่มภาค 4 (ภาคใต้) 

แนวปฏิบัติของครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
วันอังคารที่15พฤษภาคม 2561
(ใช้ตารางเรียนที่1 คาบละ 50 นาที เริ่มเรียนในคาบที่3 เวลา 09.50 น.)
*นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน*

*คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่*

รายชื่อนักเรียนโครงการ EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561