📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นักเรียนทุกระดับชั้นพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับแบบรายงาน

ประจำตัวนักเรียน (ปพ.6)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วันที่ 12 มีนาคม 2561

                              1.นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันเวลา 07.30 น. ณ ลานเข้าแถว
                              2.นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน

แนวปฏิบัติของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6