ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบใหม่

ปีการศึกษา 2561 (TCAS)

ภาพบรรยากาศ
พิธีถวายบังคมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
Facebook Album

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช credit โดด จัตุพร คำคง

Posted by BMClub on Sunday, 29 October 2017

  แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560


 UPDATE : 27 ตุลาคม 2560