ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศเป็นสนามสอบ GAT/PAT
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561