ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภักดี เหมทานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมออกรายการเปิดรั้วการรับนักเรียน ปี 2561
ของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ทางช่อง 9 MCOT เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

คลิกชมคลิป

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย)
 

รายงานผลการประเมิน Pre O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12