ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562   

- หลักฐานที่ใช้ในการสอบ คือ ใบสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน
                                         หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกา ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ 
                                         และยางลบเท่านั้น

 **เวลา 07.40 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกัน เพื่อรับฟังคำชี้แจง  
    ณ หอประชุมลานเข้าแถว**  
**กรรมการคุมสอบ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบขาวแดง**

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562   

- หลักฐานที่ใช้ในการสอบ คือ ใบสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน
                                         หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกา ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ 
                                         และยางลบเท่านั้น

 **เวลา 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกัน เพื่อรับฟังคำชี้แจง  
    ณ หอประชุมลานเข้าแถว**  
**กรรมการคุมสอบ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบขาวแดง**


ประกาศ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน
โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562