📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ
ร่วมกิจกรรม Benjama Half Marathon Muang Khon ย้อนรอย 120 ปี
เบญจมราชูทิศ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562   

- หลักฐานที่ใช้ในการสอบ คือ ใบสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน
                                         หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกา ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ 
                                         และยางลบเท่านั้น

 **เวลา 07.40 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกัน เพื่อรับฟังคำชี้แจง  
    ณ หอประชุมลานเข้าแถว**  
**กรรมการคุมสอบ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบขาวแดง**

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562   

- หลักฐานที่ใช้ในการสอบ คือ ใบสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน
                                         หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกา ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ 
                                         และยางลบเท่านั้น

 **เวลา 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกัน เพื่อรับฟังคำชี้แจง  
    ณ หอประชุมลานเข้าแถว**  
**กรรมการคุมสอบ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบขาวแดง**