📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

Up

สรุปเอกสารการอบรมบุคลากรครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ “ เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ” วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมประดู่แดง

Self report form for classroom teachers
Self report form for classroom teachers.pdf
ห่วงโซ่คุณภาพ
Evaluation form for subject teachers
 
 
Powered by Phoca Download