📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

1.การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์

1.สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.เร่งรัดสนับสนุนการสร้างค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดกับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างยั่งยืน

6.พัฒนาด้านสวัสดิภาพนักเรียน

7.สนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

2.การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ

2.สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.สนันสนุนให้นักเรียนทักษะวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง(จีน /ญี่ปุ่น /เกาหลี /ฝรั่งเศส)

5.สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ

6.สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)

3.การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์

1.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

2.สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการคิดและการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning)

3.สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีจิตสำนึก

4.สนับสนุนการผลิต สื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนการสอน

6.สนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นและศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

7.ปลูกจิตสำนึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ภายในโรงเรียนใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างถูกต้อง คุ้มค่า และถูกวิธี ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9.ส่งเสริมทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

กลยุทธ์

1.พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับระดับสากล

2.พัฒนาครูและบุคลากรภายในให้มีความรัก ความผูกพันและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร

3.สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน และเผยแพร่ผลงาน

4.สนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะและสวัสดิการ

5.ส่งเสริมการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

6.ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional-learning-community)

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก (BENJA MODEL) และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์

1.สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

2.พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการทั้งในและต่างประเทศ

6.สนับสนุนระบบงานวิเทศสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  2. พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยเอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
  3. 9. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดการศึกษา