📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

159 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์เด็จ อำเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075-447004-5

เว็บไซต์ : http://www.Benjama.ac.th