📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

  1. รักชาติศาสน์กษัตริย์

  2. ซื่อสัตย์สุจริต

  3. มีวินัย

  4. ใฝ่เรียนรู้

  5. อยู่อย่างพอเพียง

  6. มุ่งมั่นในการทำงาน

  7. รักความเป็นไทย

  8. มีจิตสาธารณะ