📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศมีผู้บริหาร 18 ท่าน 

    

 ลำดับที่ 
 รายนาม 
ตำแหน่ง
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ
1
นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล)
ครูใหญ่
พ.ศ. 2442
2
นายนาก สังขนิยม
ครูใหญ่
พ.ศ. 2442
พ.ศ. 2446
3
นายทอง คุปตาสา
ครูใหญ่
พ.ศ. 2447
พ.ศ. 2454
นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล)
ครูใหญ่
พ.ศ. 2454
พ.ศ. 2455
4
นายพร้อย ณ นคร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2455
พ.ศ. 2461
5
นายมี จันทร์เมือง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2462
พ.ศ. 2473
6
นายคลิ้ง ขุทรานนท์
รักษาการครูใหญ่
พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474
7
นายโอบ ปักปิ่นเพชร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2450
นายโอบ ปักปิ่นเพชร
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2503
8
นายสังข์ ทองรมย์
รักษาการครูใหญ่
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2504
9
นายบุญเนิน หนูบรรจง
รักษาการอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2505
10
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
รักษาการอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2506
11
นายสวัสดี ณ พัทลุง
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2517
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
รักษาการอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2521
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2530
12
นายธรรมนูญ ธุระเจน
รักษาการผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
13
นายศุภมน เสาหฤทวงศ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2536
14
นางอรุณ นนทแก้ว
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2542
15
นายวิญญู ใจอารีย์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2549
16
ว่าที่ร้อยตรี ภักดี ชูหวาน
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
17
นายณรงค์ ทองขาว
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. ****
18
นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. ****
ปัจจุบัน