กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนเทียบมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาระบบการบริหาร  จัดการที่ดี  เน้นการ  กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน และชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่3 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เต็มศักยภาพ