ภายในปี 2560 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

1. เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติหรือสูงกว่าเพิ่มขึ้นทุกปี

2. เป็นโรงเรียนมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้นำด้านคุณธรรม และจริยธรรม

3. เป็นโรงเรียนที่ีมีผลคะแนนทดสอบ O-Net สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ

4. เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

5. เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสู่การเป็นต้นแบบเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล