📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)