📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน Historical Tour
ณ ภาคกลางและภาคเหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)