📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๕ ธั นวาคม ๒๕๖๒
ครูและนักเรียน จํานวน ๘๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)