ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเรียนการสอน แบบ All In One พร้อมติดตั้ง
จำนวน 94 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)