คณะผู้บริหาร เบญจองค์กรและคณะครูโรงเรียน
เบญจมราชูทิศร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ได้ทำ
ชื่อเสียงระดับนานาชาติให้แก่โรงเรียน ในการแข่งขัน
กีฬา “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2558 
ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2558 
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ในรูปแบบพิธีการลอดซุ้มธงขาว-แดง เพื่อประกาศกิตติคุณ
 ของนักเรียน คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครอบครัวและวงศ์ตระกูล 
ผลการแข่งขันนักกีฬาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวเกลียวพันธ์ ด้วงใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนัก

2. นายนิติพล เพชรคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน กีฬาทุ่มน้ำหนัก