การแสดงผลงานนักเรียนโครงการทักษะชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป์
Skills of life Show ครั้งที่ 1
หลักสูตร EP/SMTP
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช