ท่านภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ให้เกียรติมอบเหรียญทองโอลิมปิกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ เด็กชายชนน อิสระวัฒนา
ในการแข่งขัน International mathematics and science olympaid ครั้งที่ 15 (IMSO 2015)
โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
และมอบเหรียญเงินพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
นางสาวเกลียวพันธ์ ด้วงใหญ่ และ นายนิติพล เพชรคง
ในการแข่งขัน “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 7”
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ซึ่งเป็นนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ณ ห้องประชุมอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส