แบบฝึกการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน                
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อประเมินรับรางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตามเกณฑ์
OBECQA
 

เขียนโดย
ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คำด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลุ่มภาค 4 (ภาคใต้)