- หนังสือราชการ

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ

- ตารางสอบ Pre O-net

- อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ 

ให้นักเรียน ชั้น ม.3 และม. 6 เข้าแถว ณ หอประชุมลานเข้าแถว เวลา 07.30 น. เพื่อรับฟังรายละเอียดในการสอบ