ประกาศ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน
โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562