📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ
ร่วมกิจกรรม Benjama Half Marathon Muang Khon ย้อนรอย 120 ปี
เบญจมราชูทิศ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562